Ja....................................................................od oca............................. rodjen .......... ...... godine................u......................, JMB...........................dajem

 

P U N O M O C

 

................................................, od oca ........................., iz ................................, JMB ................................ da me zastupa u svim pravnim radnjama pred drzavnim-upravnim, sudskim i drugim organa i organizacija, kao i pred medjunarodnim organima i organizacijama, i da moze u moje ime preduzimati sve radnju u vezi sa .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Takodje, punomocenika ovlascujem da moze u moje ime preduzimati i sve radnje za koje je potrebna posebna punomoc.

U slucaju sprijecenosti da ne moze sama preduzeti navedene radnje iz ove punomoci ovlascujem punomocenika da moze po slobodnom izboru uzeti sebi zamjenu iz reda advokata koji ce postupati u skladu sa vazecim propisima u okviru ove punomoci.

 

U Sarajevu ........................................ 2001 godine.

 

 

P u n o m o c  d a o

........................................

(....................................)

 

.